Formål:

Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av NBF.

Retningslinjer for styrets arbeid:

 • Styret har ansvaret for å lede NBF mellom Forbundstingene, i henhold til budsjett, handlingsplan og vedtak, og ansvaret for at NBF drives i henhold til Lover for Norsk Brukshundsports Forbund.
 • Styret skal bruke tid på å tenke gjennom formålsparagrafen, og tenke gjennom hva denne betyr for det daglige arbeidet.
 • Styret skal fatte beslutninger. Styret skal sette frister, slik at det ikke er tvil om når ønsket resultat skal oppnås. Styret skal sørge for at NBF bruker «riktig” mengde ressurser på de ulike gjøremal. Prioritering og fordeling er nøkkelfunksjoner for et styre. Styret skal bruke tid på langsiktig planlegging.
 • Styret skal ha en adressat – organiseringen av arbeid skal overlates til lederen. Oppgaver er lederens ansvar lnntil denne har delegert noe av ledelsen til andre.
 • Styret må ha en åpen tone seg i mellom slik at alle tør komme med sine synspunkter. Et styre der medlemmene hele tiden er helt enig vil ikke kunne skape inspirasjon og dynamikk. Saklig uenighet kan ofte være en fordel, og må respekteres.
 • Styremedlemmer må gjerne ha kontakt seg i mellom utenom møtene. Styret må bli kjent med organisasjonen, de tanker, holdninger og følelser som er tilstede.
 • Oppnevnte personer som sitter i komiteer for NBF må gjøres kjent med styrets medlemmer og dets arbeid. Personlig kjennskap gjør kommunikasjonen lettere.
 • Styret må ha en skikkelig og grundig begrunnelse for sine vedtak, og begrunnelsen må gjøres kjent for de som undrer seg over vedtaket. Dette gjelder ikke i saker hvor enkeltpersoner er involvert.
 • Styret skal i alle tvistespørsmål eller saker som berører flere parter, sørge for å innhente synspunkter fra «den annen part» før beslutningen fattes.
 • Taushetsplikt. NBFs styre kan belegge enkelte saker med konfidensialitet og evt. oppheve den. Ut over dette finnes det ikke alminnelige bestemmelser for taushetsplikt for styremedlemmer i frivillige organisasjoner. Her må det benyttes sunn fornuft. Brudd på taushetsplikten kan få alvorlige og ubehagelige konsekvenser for saker som er under behandling, for de personer saken gjelder eller for organisasjonen mer generelt. Det er derfor grunn til å understreke at styremedlemmer må overholde disse spillereglene. Styret skal stoppe ryktespredning. Reelle etterrettelige saker har styret plikt til å ta tak i. Sladder og rykter gir splittelser og dårlig organisasjonskultur med mangel på tillit.
 • Reservasjon – protokolltilførsel. Et styremedlem har plikt til å gjøre seg opp en mening selv. Det følger av bestemmelsene og den alminnelige plikt til å opptre forsvarlig i enhver situasjon som blir brakt inn på styrets bord. Et styremedlemo som ikke kan gi sin tilslutning til den konklusjon flertallet trekker, har rett til å få sin oppfatning — både begrunnelse og konklusjon – ført i protokollen.
 • Lojale overfor vedtak. Det er viktig at hele styret er lojale overfor flertallsbeslutninger som er fattet. Det er disse beslutningene som er NBFs syn utad.

Styremedlemmenes oppgaver:

NBF sitt styre består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og ett varemedlem.

Leder:

 • Er NBFs øverste ansvarllge leder og skal samarbeide med alle i styret og de ulike komitéers ledere.
 • Er klubbens representant utad.
 • Sammenkaller til styremøter (via sekretæren) og leder disse.
 • All korrespondanse fra NBF skal i prinsippet underskrives av leder, evt. den som har saken som arbeidsområde med kopl/info til leder.
 • Lederen fordeler innkommet post, ved direkte forsendelser skal leder ha kopi/info.
 • Alle henvendelser skal gjennomgås av lederen så snart som mullg. Saker bør bli behandlet og brever besvart så fort som mulig.
 • Fremgang og trivsel i NBF er i stor grad avhengig av lederens egenskaper, evner, forståelse og interesse. Lederen skal være et samlende midtpunkt, men helst uten å fokusere for mye på sin egen person.
 • Lederen bør administrere virksomheten slik at flest mulig blir engasjert i arbeidet.
 • En klar arbeidsdeling med sekretæren er svært viktig, slik at saker fortløpende blir fulgt opp.

Nestleder:

 • Er stedfortreder for leder og må samarbeide nært med leder og ta del i dennes arbeidsoppgaver.
 • Må kunne ta over ledervervet på kort varsel dersom dette er nødvendig, og må derfor være best mulig orientert om hva NBF arbeider med.
 • Nestlederen kan få ansvar for enkeltoppgaver i styret ut over dette.

Sekretær:

 • Ansvarllg for møteprotokoll fra alle møter i NBF regi.
 • Sender protokoll fra styremøter til styrets medlemmer så raskt som mulig etter styremøtene.
 • Sender referat fra styremøter til medlemsklubber, utvalg m.fl.
 • Sender i samarbeld med leder innkalling til møter.
 • Holder orden på NBFs arkiv i samarbeid med leder.
 • Forestår NBFs korrespondanse i samråd med leder.
 • Utarbeider rapporter og beretninger.
 • Sørger for annonsering av møter, og skriver referater til tidsskrifter m.m.
 • Holder oversikt over NBFs medlemsklubber i samarbeid med kasserer.

Kasserer:

 • Har den daglige oppfølgingen av NBF’s regnskap.
 • Betaler NBFs regninger ved forfall. (utbetalinger over kr. 10.000,- skal vedtas i styret.)
 • Leverer regnskapsoversikt til hvert styremøte.
 • Budsjettoppfølging i samarbeid med styret.
 • Purrer fakturaer som ikke er betalt.
 • Fører oversikt over innbetalte startkort.
 • Reisefordeling etter Tinget.
 • Leverer bilag til ekstern regnskapsfører.
 • Ved årets slutt settes regnskapet opp og leveres revisor for revidering. Regnskapet skal godkjennes av styret før årsmøtet.
 • Regnskap for brukshundkurset føres som et avdelingsregnskap. Dette føres av kurssekretær. Samlesummer føres inn i NBF’s regnskap. Kurssekretær orienterer styret om økonomi på kurset. Kasserer har tilgang til kurskontoen.

Styremedlemmer:

 • Skal holde seg orientert om NBFs arbeid og utføre oppgaver som blir tildelt av lederen.
 • Oppgaver kan være forberedelser av saker til neste styremøte eller oppfølging av vedtak gjort i styret.
 • Styremedlemmer kan gis konkrete arbeidsoppgaver som Rekruttlaget, NM, Nordisk, oppfølging av internettsider, resultat— og opprykksoversikt, spalte i Hundesport, loddsalg, kurs osv.

Varamedlemmer:

 • Delta i styremedlemmenes oppgaver i samarbeide med styremedlemmer og erstatte disse ved fravær/frafall.
 • Også varamedlemmer kan gis konkrete arbeidsoppgaver.

Styrets medlemmers spesialoppgaver:

Ansvarlig rekruttlag:

 • NBF’s styre utnevner en styrerepresentant som ansvarlig for rekruttlaget.
 • Rekruttlag ansvarlig velger instruktører, som godkjennes av NBF’s styre.
 • Rekruttlag ansvarlig finner, sammen med instruktørene et aktuelt stevne i nærområdene ved årets slutt, som rekruttene skal starte på. Dette bør være klart før første samling. Rekruttene står selvsagt fritt til å starte så mye de vil utenom dette.
 • Rekruttlag ansvarlig må sende ut nødvendig dokumentasjon til medlemsklubbene og til rekruttene.
 • Ansvarlig rekruttlag har ansvaret for at budsjettet overholdes.
 • Maks antall rekrutter er 15 stk. (kan endres om det evt. er stor pågang samt økonomi for det).
 • Det bør være minimum 3 samlinger for hver gruppe gjennom året. Man står selvfølgelig fritt til å avholde flere, så sant dette ikke kommer i konflikt med budsjettet.

KRAV TIL INSTRUKTØRENE:

 • For å være instruktør på rekruttlaget må man stille som instruktør for rekruttene på NBF’s brukshundkurs.
 • Legge forholdene til rette slik at alle deltagerne på dennes gruppe får muligheten til å være med på hver samling.
 • Legge opp treningen slik at det blir progresjon mellom samlingene.
 • Være disponibel på tlf./mail for rekruttene på sin gruppe.
 • Føre treningsdagbok for hver rekrutt ved hver samling.
 • Være oppdatert på dagens konkurranseprogram, samt være aktiv innenfor dagens brukshundmiljø.

KRAV TIL REKRUTTER:

 • Må være medlem av klubb tilsluttet NBF
 • Ha vist stor interesse for brukshundsport
 • Ha som måI å konkurrere med sin hund.
 • Ikke ha startet høyere enn kl. C med tidligere hund eller kl. D med nåværende hund.
 • Det skal normalt ikke vare aldersgrense, men man bør Iegge til grunn at det er «rekrutt”
 • Være villig til å trene mellom samlingene og føre treningsdagbok.
 • Vises det ingen progresjon mellom samlingene og man har grunn til å tro at det ikke trenes, bør rekrutten avvises.

NBF STILLER MED:

 • Støtte på kr. 15000,- (Taes opp med styret hvert år)
 • Eventuelle gensere og capser.
 • Garantert plass på NBF’s brukshundkurs med 1000,- i avslag på kursprisen.
 • Dyktige instruktører.

Kontaktperson brukshundkurs:

 • NBF’s styre utnevner en styrerepresentant som kontaktperson for brukshundkursene på Østlandet og Nord-Norge
 • Styrets kontaktperson finner 4 personer som kan være kursleder og kurssekretær som blir godkjent av NBF’s styre.
 • Kurskomiteen har eget delregnskap for kurset. NBF’s kasserer har tilgang til kurskontoen.
 • Styrets kontaktperson skal i god tid for styremøtene ta kontakt med de forskjellige kurskomiteene, og få en skriftlig redegjøsrelse på planlegging, fremdrift osv.
 • Styrets kontaktperson skal etter hvert styremøte sende en skriftlig tilbakemelding til kurskomiteen hvis det er noe, dette for å unngå misforståelser.
 • I oktober skal foreløpig regnskap og evaluering av kurset, og evalueringsskjemaer fra instruktører legges frem for styret. Her skal kurskomiteene inviteres og de bør være tilstede.
 • Kurskomiteen i samarbeid med styrets kontaktperson finner instrukører til de forskjellige kursene.
 • Styrets representant er også ansvarlig for innsendelse av reportasje av kurset til Hundesport.
 • Styrets kontaktperson sørger for at kurskomiteen starter prosessen for avholdelse av neste års kurs (bestilling av plass, terreng, instruktører osv)
 • Kursledelsen må kunne påta seg noe salg av nødvendige effekter for NBF(sporline, dekken osv) samt de må kunne vurdere fra år til år om de skal ha loddsa|g.
 • Kursledelsen sørger for å lage en reportasje med bilder fra kurset som blir innsendt til Hundesport.
 • NBF’s styre lager en mal for kurset. Dette gjelder påmeldingsskjemaer, annonse, åpning, avslutning og evalueringsskjemaer. Dette bør gjennomgås hvert år, da det kan være fornuftig med fornyelser og forbedringer.
 • Kursavgiften fastsettes av styret.
 • Instruktørgodtgjørelse, kjøregodtgjørelse, samt godtgjørelse til kursledelsen fastsettes av styret.

For 2004 er satsene fordelt slik:
Instruktørgodtgjørelse: 2000,-
Kjøregodtgjørelse instruktør: 1500,-
Kursleder: 2000,-
Kjøregodtgjørelse kursleder: 2000,-
Kurssekretær: 2000,-
Kjøregodtgjørelse kurssekretær: 3000,-

Tingvalgte komiteers oppgaver:

Valgkomite:

 • Består av 4 medlemmer som er valgt på Forbundstinget.
 • Valgkomiteen konstituerer seg selv.
 • Sørger for kandidater til verv ved Forbundstinget og evt. ekstraordinært Forbundsting.
 • Står for gjennomføring av valg. Sørger for at kandidater har lest instruksen før de stiller til valg.

Styrevalgte komiteers oppgaver:

Materialforvalter:

 • Materialforvalter utnevnes av styret.
 • Står for innkjøp av materiell, forvaltning og salg av dette.
 • Innkjøp over kr 10.000 skal vedtas i styret.
 • Materialforvalter må forholde seg til budsjett for innkjøp vedtatt på Tinget.
 • Ekstraordinære bevilgninger må tas opp med styret. Kasserer og materialforvalter må sammen ha oversikt over inntekter og utgifter.
 • Salg foregår fortrinnsvis via postoppkrav.
 • Kopi av fakturaer sendes kasserer som føIger opp innbetalinger.
 • Materialforvalter har en kasse til kjøp av emballasje, porto osv. Kassaoppgjør med bilag sendes kasserer 1 gang pr. måned. Beholdning i kassa er ca. 5.000,- kr ved årets start.
 • Materialforvalter er ansvarlig for Iagring av NBF’s utstyr, inkl. NBF’s arkiver. NBF må påregne at det kan forekomme utgifter til Ieie av Iagerplass.

Web-ansvarlig:

 • Styret er ansvarlig for innhold og utseende på internettsidene.
 • Styret utnevner en Web-ansvarlig som står for daglig oppdateringer/endringer.
 • Styret utnevner en egen kontaktperson i styret med ansvar for oppfølging av internett-sidene.
 • Større endringer i utseende på internett-sidene skal vedtas av styret.