Oppsummering og evaluering av instruktørsamling for NKK Trinn II og III brukshundinstruktører

Elverum 09.-11. oktober 2015.

 

Fredag

 

Åpning / innledning, presentasjon

Det var 25 påmeldte til samlingen. Det var både Trinn II og Trinn III-instruktører, noen som av en eller flere årsaker ikke hadde sin offisielle status enda, samt observatører som er aktive veiledere / instruktører i sitt brukshundmiljø.

Samlingen ble åpnet av leder i Fagkomiteen, Ellinor Antonsen, som ønsket velkommen, og gjennomgikk litt av «historien» for instruktørkulturen i NKK. Så ble det en presentasjon av deltakerne, og litt om forventninger og mål med samlingen.

Agendaen var satt på bakgrunn av innmeldte ønsker for tema til samlingen ( pr. juni 2015)

 

Samarbeidsavtalen NKK/NBF:

NBF`s leder, Bjørnar Strand, informerte om samarbeidsavtalen inngått med NKK pr. februar 2014. Dette medfører at brukshundinstruktørenes «nærmeste overordnede» er NBF v/ Fagkomiteen.. Ansvar og muligheter knyttet til avtalen, og hva dette innebærer i praksis.

 

Gruppediskusjon

Agneta Dalbakk fortsatte med temaet «Instruktør-rollen». Temaet var forberedt som en innledning med en del faktorer som handler om det å være instruktør, og spørsmål, muligheter og utfordringer knyttet til denne rollen.

Vi har laget en sammenstilling av de svar som kom fram fra de ulike gruppene:

Hvorfor holder vi kurs?

Vi holder kurs og treninger for vi liker å jobbe med hunder, har lyst til å hjelpe andre, se fremgang og rekruttere flere inn i hundesporten. Det er lærerikt og vi utvikler oss selv, noe som gir oss inspirasjon.

Hvordan få påfyll / inspirasjon? For å få påfyll må vi holde kurs, gå på egne kurs, lese litteratur, samt hente kunnskap og ideer fra andre hundemiljøer.

Hvordan skal vi holde gode kurs, og hva legger vi i «gode kurs»? For å kunne holde «gode kurs», er det viktig å være forberedt, god planlegging og organisering, ha kunnskap i det man skal instruere i, og kunne utøve tilpasset opplæring.

 

Hvilke typer kurs avholder vi mest? Vi holder mest valpekurs og kurs i spor og felt.

Hva føler vi er mest utfordrende i instruktørrollen? Det som oppleves mest utfordrende i instruktørrollen er å takle «vanskelige hundeførere», dvs. «verdensmestere»/de som kan alt, de som ikke vil prøve det som blir foreslått, de som ikke vil si nei eller korrigere hunden, de med manglende hundeforståelse etc. Det å forstå og takle hunder med for mye/for lite drifter dvs. hundekunnskap. Det at instruktører har ulik filosofi, og det å respektere hverandre som instruktør og ikke «baksnakke hverandre».

 

Vi i fagkomiteen var jo også deltakere i ulike grupper, og våre tanker samstemmer med det som kom frem i gruppediskusjonene.

 

 

Foredrag v/ Terje Østlie med tema:

«Observasjon / analyse, et «verktøy i arbeide med hunder og mennesker»

Foredraget var ment å være en innledning til resten av helgens praktiske arbeid med hund. Foredraget var laget spesielt for samlingen og fikk svært god tilbakemelding av deltakerne. Tilbakemeldingene ga også stort uttrykk for at de tema som var satt opp denne kvelden, fikk deltakerne i riktig fokus.

 

Lørdag

 

Tema for lørdag var: Observasjon, bevisstgjøring, analyse, beskrive, og på bakgrunn av dette komme med forslag til tiltak.

Test av to hunder. Observasjon, analyse og så gruppearbeid i forhold til det å beskrive hva vi hadde sett. Økten starte med at hunde-eierne fikk fortelle / beskrive hvordan de opplever sine hunder, i hverdagen og i trening. Dette var en fin anledning til å øve på det å observere ved å lytte til det som eierne sier. Det å forberede seg, uten å bli forutinntatt. Utrolig lærerikt.

Test og beskrivelse av hunder i testløype før lunsj og tiltak på banen med de samme hundene etter lunsj. Alle deltakerne i arbeid hele dagen i grupper, og hele tiden med en «rød tråd»; ta utgangspunkt i det individet man har foran seg, før man kommer med forslag til tiltak. Ta tak i det som er utfordringen, og ikke fokuser ene og alene på teknikk, eller «gå rundt» problemet.

 

Lørdag kveld

Oppsummering av dagen, samt tanker om hva fagkomiteens arbeide bør handle om hva gjelder «instruktørforvaltningen». Ordet var fritt og det kom mange fine ideer og innspill som vil være verdifulle i den framtidige jobben med å prege en kultur for ivaretakelse av NKK instruktører.

 

Søndag

 

Tema: Praktisk undervisning – problemløsning rundering.

Dette tema var det som flest hadde meldt inn ønsker om rundt trening av hund.

Vi hadde 4 ekvipasjer til «trening», og vi var utrolig heldige, da disse til sammen ga oss utrolig mange faktorer å tenke på , med sine framføringer. Også denne dagen greide vi å fokusere på den «røde tråden» ved at vi hele tiden kom tilbake til det å observere og bevistgjøre, før vi starter «treningen» og setter i gang tiltak. «Hva er egentlig årsaken til at hunden gjør som den gjør, og hva med fører i denne sammenhengen? Utrolig spennende og lærerikt!

 

Avslutning/ evaluering/ oppsummering

Evalueringen ble organisert som gruppearbeid, hvor alles opplevelser skulle tas med. Den var organisert med utgangspunkt i noen spørsmål. Nedenfor følger en oppsummering:

Har samlingen svart til forventningene?

Deltakerne opplever at samlingen har stått til forventningene, med aktuelle temaer og en «rød tråd» gjennom helgen. Både ift. Instruktør-rollen og test av hunder, der man ut fra ifra hva man har sett og hørt skulle beskrive – analysere – komme med forslag til tiltak i praksis. Relasjon mellom hund og fører kom tydelig frem i analyseringen, og demonstrasjon av enkle metoder for test av hunder har gitt deltakerne nye arbeidsverktøy.

Det opplevdes positivt å få treffe andre instruktører og utveksle erfaringer, der man har fått nye innfallsvinkler, fått mer i «verktøykassen sin», er blitt inspirert til å fortsatt være instruktør og holde kurs.

Hvordan var forholdet mellom teori og praksis?

Man er fornøyd med forholdet mellom teori og praksis, og opplevde at det var mulighet å bidra med egne erfaringer og kunnskaper. Alle ble sett og hørt i løpet av samlingen, og det var gode gruppediskusjoner.

Hva ønsker man mer/mindre av på slike samlinger?

Temaer som man ønsker/ønsker mer av til neste samling er innen: pedagogikk, etikk, oppdragelse, håndtering, psykologi, læringsteori, samt videreutvikling i skogsøvelsene og LP.

Hvilke tanker har instruktørene om det videre arbeid for fagkomiteen?

Når vi spør om hva man tenker ift. veien videre for fagkomiteens jobb, svarer man: at man ønsker instruktørsamling fast (f eks hvert 3e. år). Høsten er en bra tid. Man ønsker at det jobbes med et bedre samhold og ivaretakelse for instruktører trinn I, II og III, der utdanningsplanene bør ha en felles plattform og filosofi fra Trinn I og videre oppover.

 

Det kom også opp ønsker om egne trinn III samlinger.

 

Tanker /oppsummering fra Fagkomiteen

 

Faglig

Vi i fagkomiteen ser at instruktørene ønsker mer kunnskap om pedagogikk og hundekunnskap, for å kunne utøve instruktørrollen på en god måte. Dette er nok et resultat av en bevisstgjøring gjennom helgen, der man ser at utfordringene til de fleste instruktørene er observasjon (hva hører jeg, hva ser jeg og hva gjør jeg). Det trengs mer påfyll om mentalitet (hva slags hund har jeg foran meg); kommunikasjon (hva slags fører har jeg foran meg, og hvordan kommuniserer jeg med vedkommende); problemløsning – hva er årsaken til det som skjer, og hvordan løser jeg det. Her kom det fram at det er lett å trå feil – man går for lett på den tekniske delen, og tar ikke tak i den bakenforliggende årsaken.

 

Agenda

Vi føler at vi traff med oppsatt agenda, noe som ble laget ut fra innsendte ønsker, og at vektingen mellom teori og praksis ble bra. Vi var så heldige at deltakerne stilte opp med hunder med et vidt spekter av «problemer», og vi fikk avdekket at det trengs mer kunnskap for å håndtere hunder som ikke ligger innenfor «normalen». Usikre, redde hunder – høyt tempererte, stressede hunder med mye lyd.

 

Gjennomføring

Alle i fagkomiteen hadde delegerte oppgaver og god planlegging i forkant, er nok avgjørende til at samlingen ble vellykket.

 

Tidsplaner ble holdt, og dette pga god struktur og styring av Ellinor, Inger og Terje som er vant å arrangere større kurs.

 

Sted

Østlies Hundesenter fungerte optimalt som base for samlingen. Her har vi alt samlet på en og samme plass, noe som er helt avgjørende ift. logistikken, det å utnytte tiden og organisere (teori, testbane, skogen, LP, matservering, overnatting etc.), samt det sosiale.

 

 

 

Antall deltakere

Antall deltakere oppleves å være på et passende nivå. Blir man for mange vil man kunne oppleve å ikke bli kjent på tvers av gruppene, og det vil kunne bli en utfordring ift. observasjon av hund i skogen.

 

 

Hva kan vi tenke oss noe annerledes?

Påmeldingsrutinene kan vi tenke oss å se på til neste samling.

Måten det ble gjort på denne gang, skapte en del ekstra arbeid i forhold til både registreringer og manglende tilbakemeldinger. Dette finnes det løsninger på.

Kanskje fagkomiteen kan ta denne delen av jobben selv.

 

Listen over instruktører må evalueres både med hensyn til hvem som er aktive som instruktører og kontaktinfo.

Her søkes dialog med NKK vedr denne oppgave.

 

 

Referent: Agneta Dalbakk