Dommere

Denne siden inneholder informasjon for NBF dommere.

Neste dommerkonferanse

12.-13. november 2022

Nyheter for dommere

Referat dommerkonferanse brukshunddommere 25.-26. November 2017

REFERAT DOMMERKONFERANSE BRUKSHUNDDOMMERE
25.-26. November 2017

Sted: Best Western Oslo Airport Hotell

Arrangør: NBF v/ Fagkomiteen for Bruks

Tilstede var:
Antonsen Ellinor
Auflem Lidvard
Bakke Per Arne
Bjørnsengen Øystein
Bratlie Widar
Flemsæter Aud
Gudbrandstuen Audun
Iversen Ronny
(+ Agneta Dalbakk leder i FK)
Jensen Øyvind
Johnsen Johnny
Kildebo Geir
Nergaard Oddgeir
Oliversen Ingar
Olsen Leif Arne
Omnes Helge
Oskarsen Knut

Rive Finn
Rui Torgeir
Strand Bjørnar
Tokstad Heidi
Traaholdt Anne Marit
Thøgersen Tommy
Østlie Inger
Østlie Terje

Formålet med dommersamlinger.
Møtes for å snakke sammen og diskutere «rikets tilstand»
Oppdatering vedrørende regelverksendringer og andre relevante saker
Trene på bedømming og oppnå felles forståelse vedrørende fortolkninger av regelverket.
Gi innspill til regelverket.
Bruke samlingen aktivt i forhold til det å bli mer «samkjørt» mht bedømmelse.

Lørdag 25.11.

Åpning.
Seminaret ble åpnet v/ Leder i NBF; Ellinor Antonsen og Leder i FK; Agneta Dalbakk.

Dommerrollen
Ellinor Antonsen og Inger Østlie hadde et innlegg om Dommerrollen, og temaer her var sentrert rundt 3 spørsmålsstillinger;
Hva er vi satt til å gjøre?, Hvordan gjør vi det?, og Hvorfor handler vi som vi gjør?.
Innenfor disse spørsmålsstillingene snakket de litt om følgende;

Dommer etikk – etikk er ikke det samme som regelverket.
Dommerens holdninger og opptreden, er grunnlaget for respekt og autoritet.
Rollen som NKK’s representant, og rollen som dommer-kollega.
Dommerens forberedelser. Dommer som har aspiranter.
Målet med temaet var å starte med en bevisstgjøring rundt vår rolle som dommer og ikke minst skape et grunnlag for refleksjon.

Håndtering av Juks og Fair Play
Agneta Dalbakk hadde et innlegg om Juks og Fair Play.
Det er kjent blant rasehund gruppene og innen hundekjører miljøet, at det forekommer juks. Både i forhold til avl og utstilling, samt for å fremme prestasjoner. Hvorfor forekommer juks?
Mye penger står på spill
Annerkjennelse, heder og ære
Konkurranseinstinkt
Misunnelse og det å ikke kunne glede seg over andres prestasjoner
Forekommer juks også innen vår hundesport?
Det er viktig å ta opp temaet, da vi ikke får bli naive og tro at det ikke forekommer. Samtidig skal vi heller ikke bli paranoide, og tro at alle prøver å jukse.

Temaet ble diskutert i plenum, og man fikk delt erfaringer og opplevelser i praksis ang. juks.
Alle er vi enige om at det forekommer også i vår sport, men kun i liten skala. Det oppleves komplisert, da de fleste tilfeller blir kun med «mistanken», da man sjelden og aldri har noe «bevis». Det forekommer derimot veldig mye baksnakking blant deltakerne, både opp mot dommerne og andre deltakere dvs. dårlig sportsånd. Det var enighet om at vi må jobbe med holdningsendring og oppfordre til Fair Play. Det er et ønske om at NBF tar i bruk en «Fair Play plakat», på lik linje som den som blir brukt på Nordisk.
Evt. juks skal slås ned på, og ekvipasjen skal bortvises. Det er også et ønske om at det i reglementet blir endret til, at resultatene fra stevnet skal strykes i slike tilfeller og innrapportering til NKK skal forekomme.

Regelverket – erfaringer – revidering
Inger Østlie fortalte at fra og med 01.01.2018 er vi inne i en ny periode hvor regelverket kan revideres og oppdateres. Det gjeldende regelverket har nå vært praktisert i 3 sesonger, og målet med teamet var å jobbe igjennom de tilbakemeldinger som har kommet til FK i perioden vedr dette, samt se litt på hva som skal diskuteres videre med tanke på små justeringer. Det vil ikke bli lagt opp til en ny total revidering nå.

Det ble siden jobbet i grupper ift. diskusjonspunkter opp mot Regelverket, som var satt opp av Geir Kildebo. Disse har kommet inn til FK fra både utøvere og dommere, etter regelverket ble tatt i bruk 01.01.15. Diskusjonspunktene var sendt ut på forhånd, slik at de fleste møte godt forberedt til diskusjonen.
Her ble det virkelig stort engasjement blant deltakerne, og mange faglige diskusjoner.

Det var temaer fra både NKK’s fellesbestemmelser, LP øvelser, spesialøvelser samt regler for NM og NoM. Alle grupper leverte inn skriftlige tilbakemeldinger på diskusjonspunktene.
På noen punkter var man veldig enige, som for eksempel:
At det er dommeren som SKAL karaktersette sporet, og dermed er den som skal sjekke pinnene fra sporet og ikke sekretariatet.
At man ikke skal benytte prøvehund for å luke ut feil. Her handler det om planlegging, og dommer skal konferere med stevneleder, øvingsleder/plasskommandant i forkant.
At krysningen i spor-oppsøket ikke trenger å merkes.
Uttak til NM: Flertallet mente at hovedøvelsen skal være bedømt av to forskjellige dommere.
Uttak til NoM: Flertallet mente at hovedøvelsen skal være bedømt av to forskjellige dommere + NM.
Instruks for overdommer (NM) skal inn i regelverket under pkt. 10. FKs forslag til slik instruks kan brukes.
På andre punkter spriket det litt, og mange nye tanker og ideer kom inn som forslag til endringer. Alle tilbakemeldinger vil bli sett på og vurdert, og vil være til stor hjelp for FK når man skal jobbe med et nytt utkast av regelverket etter en høring til klubber etc.
Ellers kom det inn flere gode innspill i løpet av dagen som FK ble bedt om å arbeide videre med.
Lage instruks for dommer som skal ha aspirant (viktig at dommer presenterer aspirant for deltagerne)
Lage klare kommunikasjonslinjer mellom aspirant/dommer/klubb. I hvilken rekkefølge skal kommunikasjonen foregå, samt lage info til klubbene
Lage instruks for stevneleder. Lage gode tidsskjemaer. Kan det lages maler som legges på NBF`s hjemmeside.
Hvordan kan vi som dommere gi gode innspill til opplegget på stevnene?
Hva med øvingsledere – kan det lages en sjekkliste?
Aspiranter bør kunne dømme ektefelle osv. Har ingen praktisk betydning.

Søndag 26.11.

Praktisk bedømmelse:
Dagen startet på Nannestad BHK, med praktisk bedømmelse av 2 stk. ekvipasjer i rundering, feltsøk og lydighetsøvelsene fremmadsending og kryp. Her var alt tilrettelagt for oss, når vi kom til plassen. Målet var å se på øvelser det kan være vanskelig å bedømme da de utføres veldig ulikt, og her ble det diskutert bedømmelse og karaktersetting etter hvert ekvipasje.
Ansvarlig for dette var Øystein Bjørnsengen og Inger Østlie.

Dagen fortsatte tilbake på hotellet med oppsummering av dagens praktiske gjennomgang.
Tilbakemeldinger: Vi fikk ros for opplegget, alt var ordnet og tilrettelagt (løype, merking, bane og ekvipasjer etc.). Det var avsatt god tid til å diskutere hva man hadde sett før bedømmelse og karaktersetting. Her handlet det om å sette ord på det vi hadde observert, beskrive det – bevisstgjøring før karakteren settes. Vi hadde truffet godt med øvelsene som var plukket ut, ift. hva som oppleves som vanskelig å dømme i praksis.

Etter lunsj ble det gått igjennom alle tilbakemelding fra gruppediskusjoner ang. regelverket fra lørdagen. Gruppebesvarelsene ble fremvist på lerret, og lest opp.

Målekurs med Kirsten Bjørnelykke
De dommere og dommeraspiranter som var med på seminaret og som ikke hadde deltatt på målekurs tidligere, ble sertifiserte måledommere.
Hovedbudskapet her var – det må være jevnt og hardt underlag, hunden må stå i naturlig stilling (ikke være trykket eller anspent), man måler på manken over T2 (husk at skuldrene på hunden er ulik ift. anatomien og kan stå høyere en T2 på noen hunder). Mål flere ganger, og er man i tvil så kan man benytte to dommere. Det er jo spesielt ved grensetilfeller, dette evt. er aktuelt. De nye sertifiserte måledommere er:
Auflem Lidvard, Bakke Per Arne, Flemsæter Aud, Iversen Ronny, Omnes Helge, Øystein Bjørnsengen og Rui Torgeir.

Dommerkurs 2017
Det ble under helgen fortalt litt om dommerkurset som ble avholdt i sommer, samtidig som NBF’s brukshundkurs på Sølen. Hele 9 stk. deltok på kurset og alle bestod eksamen og elevarbeidet. Kursopplegget fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og som anbefales videre. Dommerkurset anbefales også som påfyllskurs.
Aspirantene
De nye aspirantene ble spurt om hvordan de har opplevd det å være aspirant, samt om det å være med på dommersamlingen.
Tilbakemeldingene var: Det kunne være bedre beskrevet i regelverket hvem de skal ta kontakt med, når de ønsker å delta på et stevne som aspirant. Ellers er halvparten ferdige med aspirantarbeidet og står reden på dommerlisten og har dømt på stevne. Ang. Dommerkonferansen – De har blitt godt mottatt, og mente det var positivt å få treffe andre dommere og bli kjent. Det har vært lærerikt, og man mener å står sterkere etter en slik helg. Diskusjonen i gruppene lørdag, vil bidra til å gi et godt grunnlag videre.

Kåringsprøve
Det ble tatt opp noen erfaringer med nytt regelverk for NKK`s Kåringsprøver som ble gjeldende fra 01.01.2017 v/Anne Marit Traaholdt og Tommy Thøgersen. Innspillet tas med når det er tid for revidering av kåringsprøvene.

Oppsummering/avslutning
Deltakerne forteller om en fin helg, som har vært godt styrt ift. temaer og aktivitet. Det har vært god tone i dommergruppen, noe som gjør at man har turt å si det man mener. Det har vært gode diskusjoner, og det har vært rom for å være uenig. Man har truffet på de riktige øvelsene ift. praktisk bedømming ute. Helgen har bidratt til at man har kunnet «kalibrere seg» og «justere seg» mer likt, som noen utrykte seg.
NBF og FK må se seg fornøyd med helgen etter slike tilbakemeldinger, og til neste gang håper vi på flere innspill på temaer som ønskes å ta opp til diskusjon.

Takk for hjelpen til
Nannestad BHK og ekvipasjene som stilte seg til disposisjon.
«Målekurs‐instruktør» Kirsten Bjørnelykke.

Tusen takk til alle for ei innholdsrik og lærerik helg – På vegne av NBF
Ellinor Antonsen, Agneta Dalbakk, Inger Østlie, Geir Kildebo og Øystein Bjørnsengen

Referatet er basert på notater/korrektur gjort av: Agneta Dalbakk, Ellinor Antonsen, Inger Østlie, Geir Kildebo og Øystein Bjørnsengen.

 

DOMMERSAMLING 2017

Det vil bli avholdt dommersamling for brukshund-dommere den 25.-26. November 2017.

Mer info kommer.

Hilsen Fagkomiteen for Bruks.

Dommerkonferanse

Les mer