Høringssvar fra Norsk Brukshundsports Forbund (NBF)

NBF har sett på Mattilsynets utkast til ny «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser». Vedlagt følger NBF sine betraktninger i forhold til at dette evt. skal gjelde for brukshundsporten og lignende prøveformer. Høringssvaret ble den 14. januar sendt til Mattilsynet og NKK.